Klauzula Informacyjna Przetwarzania Danych Osobowych
(dla „Umowy uczestnictwa w Badaniu”)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy informacje dotyczące danych osobowych.

I. Współadministrowanie

Informujemy, że na mocy umowy o współadministrowaniu i zawartych w niej uzgodnień dotyczących celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych, wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy danych.

II. Definicje

Administrator (Współadministrator) – Współadministratorami danych osobowych są:Krajowy Instytut Mediów („KIM”), ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875978 i nadanym numerze NIP: 5213916470 oraz numerze REGON: 387857893. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@kim.gov.pl

Alternatywa Polska Sp. z o. o., Dębina 2B, 98-320 Osjaków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000147434, posiadająca numer NIP: 5321835923 oraz nadany numer REGON 015302413. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną adres e-mail: iodo@alternatywapolska.com.pl
Dane OsoboweOznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna. To osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Zgoda osoby, której dane dotyczą  Oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą̨, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
RegulaminyRegulamin Badania Panel KIM („Badanie”), regulamin Programu Panel KIM („Program”).

III. Cel i podstawy prawne

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje przede wszystkim dane osobowe podane na potrzeby zawarcia umowy, dane związane z udziałem w Badaniu oraz dane wynikające z uczestnictwa w Programie, co oznacza również aktywność na https://panel.kim.gov.pl
 2. Szczegóły dotyczące udzielonych zgód oraz danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Badania z wykorzystaniem Mierników Badawczych zostały przedstawione w podpisanej Umowie uczestnictwa w Badaniu („Umowa”) oraz Regulaminach.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości wykonania zobowiązań stron wynikających z Umowy, dokonywania rozliczeń, obsługi zgłoszeń, udziału w konkursach, dochodzenia roszczeń oraz w celach statystycznych. Podpisanie Umowy jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych i świadomym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym akceptacji Regulaminów.
 4. W niektórych przypadkach, przetwarzanie danych osobowych może też odbywać się
  na podstawie odrębnej wyrażonej przez Panelistę zgody lub w oparciu o obowiązki prawne ciążące na Administratorze lub uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administatora obejmują ewentualną konieczność ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 6. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO.
 7. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody jest dobrowolne, nieuwarunkowane czynnikami zewnętrznymi, jednak niezbędne do zawarcia umowy, udziału w Badaniu oraz w Programie. Odmowa podania danych i wyrażenia zgody oznacza w konsekwencji brak możliwości zawarcia Umowy oraz udziału Panelisty w Badaniu i Programie.

IV. Przekazywanie i przechowywanie danych

 1. Każdy pracownik/współpracownik Administratora, którego praca polega na merytorycznej analizie danych osobowych, wyników badań bądź bezpieczeństwie informatycznym ma podpisany odpowiedni dokument upoważniający go danych osobowych Panelistów.
 2. Dostęp do danych osobowych mogą mieć inne podmioty, z którymi Administrator ma podpisane umowy powierzenia danych, zabezpieczające integralność i poufność danych osobowych. Podmioty te świadczą usługi kurierskie, teletechniczne, teleinformatyczne, badawcze, doradcze, prawne oraz dostarczają technologię miernika badawczego.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy uczestnictwa w Badaniu, dane osobowe mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres odpowiedni dla ich zamierzonego i zgodnego z prawem wykorzystania. Oznacza to, że dane będą przechowywane również w okresie ważności udzielonych zgód.
 5. Administrator zachowa dane osobowe w dłuższym niż powyżej wskazanym okresie w przypadku, gdy będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa w przypadku: udziału w Programie: dezaktywacji konta na Panel KIM, obsługi zgłoszeń, danych zebranych dla celów księgowo-finansowych. Ustalenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przeprowadzania czynności audytowych lub kontrolnych, procesu windykacji Mierników Badawczych, zwrotu Mierników Badawczych po rezygnacji w przypadku udziału w Badaniu.
 6. Dane osobowe, które nie są już potrzebne, będą usuwane w sposób, który gwarantuje, że poufny charakter danych nie zostanie naruszony.
 7. Administrator może przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany w tym w ramach profilowania.

Profilowanie oraz zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych obejmuje dane uzyskane z Miernika Badawczego związane z zwyczajami i preferencjami dotyczącymi korzystania z danego medium (telewizji, radia, internetu) określonymi na podstawie udzielonych odpowiedzi na pytania ankietowe, lokalizacji.

W konsekwencji dane te będą wykorzystywane do analiz statystycznych, analiz związanych
z prognozowaniem i wyciąganiem wniosków dotyczących możliwych zachowań tworząc
w efekcie profile zachowań.

V. Prawa panelisty

 1. Ochrona danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oznacza, że Panelista ma prawo do: dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec ich wykorzystania, cofnięcia zgody, usunięcia danych, do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art.6 ust. 1 lit. a) RODO Paneliście przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

 1. W ramach umowy o współadministrowaniu Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy. Za pomocą adresu e-mail: iod@kim.gov.pl Panelista może się skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
 • Panelista ponadto może się kontaktować z wykorzystaniem danych kontaktowych dowolnego Współadministratora wskazanych w pkt II ppkt 1.

Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie danymi osobowymi

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy Krajowym Instytutem Mediów oraz Spółką Alternatywa Polska Sp. z o. o. została zawarta umowa o współadministrowaniu danymi osobowymi Panelisty. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza dane osobowe Panelisty we wspólnie uzgodnionym celu i zakresie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 zd. drugie RODO, przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnieni zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w Klauzuli Informacyjnej Przetwarzania Danych Osobowych powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Krajowy Instytut Mediów obejmuje przede wszystkim dane osobowe związane z udziałem w Badaniu oraz dane wynikające z uczestnictwa w Programie, co oznacza również aktywność w Panelu KIM.

Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Alternatywę Polską Sp. z o. o. obejmuje dane osobowe związane z zawarciem umowy z Panelistą oraz przekazaniem Miernika Badawczego.

W ramach wskazanego powyżej podziału odpowiedzialności za zakres przetwarzanych danych, każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za:

 1. wykonywanie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,
  1. udzielanie odpowiedzi osobom, których dane dotyczą w zakresie ich żądania,
  1. zapewnienie poufności danych,
  1. zapewnienie dostępu do danych wyłącznie osobom upoważnionym,
  1. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
  1. przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków i żądań zgłoszonych w związku z RODO zgodnie
   z wewnętrznymi procedurami,
  1. prowadzenie komunikacji z podmiotami danych w sprawie uprawnień wynikających z RODO zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
  1. prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO,
  1. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Panelisty tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, Panelista może zrealizować swoje prawa wobec każdego z Współadministratorów (wtedy we własnym zakresie przekażemy żądanie Panelisty do właściwego podmiotu – Administratora), co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.