Polityka prywatności Alternatywa Polska sp. z.o.o

Definicje

„Alternatywa Polska”, „Spółka” – „Alternatywa Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębinie, Dębina 2B, 98-320 Osjaków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147434, NIP: 5321835923, REGON: 015302413.

„Usługobiorca” – osoba korzystająca z usług Spółki, a także pracownicy firmy, która korzysta z świadczonych przez Spółkę usług.

Serwis

Niniejsza  polityka  prywatności  dotyczy  stron  internetowych  w  domenach alternatywapolska.com.pl, poczty elektronicznej i innych stron internetowych/systemów informatycznych prowadzonych przez Spółkę.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Alternatywa Polska.

Cel i zakres przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia strony internetowej www.alternatywapolska.com.pl, zapewnienia jej prawidłowego działania.

Ponadto, dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Alternatywa Polska w celu świadczenia usług.

W przypadku kontaktu mailowego ze Spółka, w innej niż powyżej określonej sprawie, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę
w celu kontaktu z Panem/Panią, udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, w związku z daną korespondencją.

Pana/Pani dane osobowe będą również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Alternatywa Polska na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Jeśli wyrazi Pan/Pani odrębną zgodę na kontakt marketingowy ze strony Alternatywa Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną – Pana/Pani adres e-mail/numer telefonu będą przez Alternatywa Polska przetwarzane celem realizacji takiego kontaktu na podstawie Pana/Pani odrębnej zgody, której wyrażenie jest dobrowolne – do momentu wycofania przez Pana/Panią przedmiotowej zgody.

Dane  osobowe  Usługobiorców  będą  przetwarzane  przez okres  konieczny  dla świadczenia  usług, a także rok po zakończeniu ich świadczenia. Dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony Usługobiorcy.

W  przypadku,  w  którym  Alternatywa Polska wymaga  podania  danych  osobowych,  jest  ono  dobrowolne,  lecz  konieczne  dla skorzystania
z usług Spółki lub wymagane ze względu na obowiązujące regulacje prawne.

Dane osobowe lub informacje dotyczące Usługobiorców mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe możemy ujawnić dostawcom oprogramowania.

W serwisach i systemach Alternatywa Polska, a także w związku ze świadczeniem usług przez Spółkę przetwarzane są następujące dane:

 • Nazwa firmy
 • Imiona i nazwiska
 • Adresy e-mail
 • Informacje o przeglądarce internetowej
 • Adres prowadzonej działalności
 • Adres dostawy
 • Numer konta bankowego
 • Numery telefonów
 • Inne dane podane dobrowolnie

Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) – RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z celem i czasem ich przetwarzania, a dostęp do nich jest ograniczony zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Alternatywa Polska w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem. Wszelkie aspekty bezpieczeństwa informacji są wyraźne opisane w w/w regulacjach wewnętrznych Alternatywa Polska w zakresie ochrony danych osobowych. By dane były bezpieczne stosujemy m.in.:

 • Szyfrowanie SSL na platformach w których przechowujemy dane
 • System firewall w miejscu prowadzenia działalności Alternatywa Polska
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom i firmom zewnętrznym, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Alternatywa Polska. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności. W przypadku niewypełnienia tych zobowiązań przez podmiot przetwarzający, podmiot przetwarzający ponosić będzie odpowiedzialność z tego tytułu, łącznie z zakończeniem współpracy.
 • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

Wykorzystywane pliki cookie

Cookie to plik, który jest pobierany na Pana/Pani urządzenie (komputer, smartphone, tablet…) podczas odwiedzania niektórych stron www. Pliki te pozwalają tym stronom na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej i jego sprzętu oraz rozpoznawania użytkownika w zależności od tych informacji.

Otrzymywane dane są jednak ograniczone. Dotyczą one tylko liczby odwiedzanych stron, miejscowości, w której jest zlokalizowany adres IP, który łączy się ze stroną www, częstotliwości odwiedzin, czasu trwania odwiedzin, przeglądarki, operatora i typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika oraz adres pocztowy, z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane.

Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie poruszaniem się użytkownika po naszej stronie i innych serwisach Alternatywa Polska, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Wygasają one podczas lub po sesji i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Może Pan/Pani autoryzować, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze ustawiając opcje swojej przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek można skorzystać ze wskazówek dostępnych pod poniższymi linkami:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

Informujemy, że wyłączenie pliku cookie może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na stronie internetowej.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane 

Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a jeżeli podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/Pani zgoda – ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Zgodnie z art. 17 RODO każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszalności danych

Zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Zgodnie z art. 19 RODO Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.  Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych

Zgodnie z art. 16 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Zgodnie z motywem 63 preambuły RODO Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących oraz powinna mieć możliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu, by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem. (…)

Przysługujące Panu/Pani uprawnienia może Pan/Pani realizować kontaktując się mailowo na adres office@alternatywapolska.com.pl lub listownie na adres „Alternatywa Polska” sp. z o.o., Dębina 2B, 98-320 Osjaków.

Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiana polityki prywatności

Niniejsza  Polityka  Prywatności  może  zostać  zmieniona przez  Spółkę poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie internetowej Spółki. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail office@alternatywapolska.com.pl lub listownie na adres „Alternatywa Polska” sp. z o.o., Dębina 2B, 98-320 Osjaków, z dopiskiem „Polityka prywatności”.

Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w Spółce: Kamil Sobieraj iodo@alternatywapolska.com.pl